ثبت‌نام چهارشنبه 26 مرداد 1401

برنامه ها و رویدادها

 
ترتیب براساس:

سلسله کارگاه های آموزشی تربیت مربی مدرسه میراث

کارگاه های دوره ایی آموزشی تربیت مربی مدرسه میراث از بیست و نهم بهمن ماه1394 تا اردیبهشت 1395در موزه

اولین کارگاه آموزشی1394

کارگاه آموزش راهنمایی موزه پیش از تاریخ
کارگاه آموزشی در راستای آموزش عملی و موزه ایی و بر اسا