ثبت‌نام چهارشنبه 26 مرداد 1401

انتشارات

 
ترتیب براساس:

کاتالوگ فارسی ـ ایتالیایی ـ انگلیسی نمایشگاه پیکره‌ای برای صلح: تندیس‌های پنلوپه از تخت جمشید تا رم

کد انتشار: 94.4
نام: کاتالوگ فارسی ـ ایتالیایی ـ انگلیسی نمایشگاه پیکره‌ای برای صلح: تندیس‌های پنلوپه از تخت جمشید تا رم
به کوشش: دکتر شاهرخ رزمجو
شابک: 4 ـ 187 ـ 421 ـ 964 ـ 978
ا